Privacy

Privacy

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens op basis van onze wettelijke verplichtingen, onder andere art. 519 Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een kwaliteitsvolle en juiste beroepsuitoefening.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaakt in een beveiligde omgeving en behalve in bij de wet voorziene gevallen niet met derden gedeeld.

Uw gegevens worden gedurende een termijn van tien jaar bewaard om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Onder andere om uw privacy te beschermen zullen onze medewerkers niet op alle telefonische vragen antwoorden, zij zullen u vaak vragen ons te mailen (oost@modero.be) of u bepaalde vragen stellen om zeker te zijn dat u recht hebt op de gevraagde informatie.

Wenst u meer informatie over de gegevens die wij over u bijhouden of wenst u deze gegevens aan te vullen of te verbeteren dan kan u ons contacteren  (privacy@modero.be) met als referentie GDPR of privacy, voeg een kopie bij van uw identiteitskaart (recto/verso).
 

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan onze Privacy Policy. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de website houdt in dat de gebruiker/ betrokkene daadwerkelijk kennis heeft van deze Privacy Policy en de inhoud ervan aanvaardt. Dit geldt als zijn uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens die hij actief invoert op de website, al dan niet via een door hem ingevuld elektronisch formulier.

Deze Privacy Policy kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en het is dan ook aanbevolen deze Privacy Policy bij elk bezoek te consulteren.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Modero Oost-Vlaanderen BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 75.

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet en de GDPR/AVG.

Bij een interactief gebruik van de website worden de door de betrokkene ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Door interactief gebruik te maken van de website verleent de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem/haar ingevoerde persoonsgegevens.

De verantwoordelijke van de verwerking verwerkt de via deze website ingegeven en ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Communicatie met de betrokkene 
 • Beheer van het profiel van de betrokkene
 • Uitoefenen van de rechten van betrokkene
 • Informeren van betrokkene
 • Toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies)

Zowel bij het niet-interactief als het interactief gebruik van de website wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Deze cookie registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op het surfgedrag van betrokkene op deze website (geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria,…). Deze gegevens laten de website toe om gebruiker te herkennen bij latere bezoeken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het configuratiemenu van uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de noodzaak daartoe aan de volgende ontvangers worden medegedeeld:

 • Betrokkene zelf;
 • Verwerkingsverantwoordelijke Modero Oost-Vlaanderen BV;
 • Data Protection Officer
 • Gerechtsdeurwaarders

Er worden geen verwerkte persoonsgegevens overgedragen aan andere ontvangers dan voornoemden.

De betrokkene heeft in principe het recht om kennis te krijgen van:

 • Het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;
 • De concrete doeleinden van deze verwerkingen;
 • De gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben;
 • De ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;

De inlichtingen worden aan de betrokkene kosteloos en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek meegedeeld. Bij herhaaldelijke verzoeken omtrent dezelfde (reeds verstrekte) gegevens, kan een administratieve kost worden aangerekend. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen worden geweigerd.

Bij twijfel omtrent (echtheid van )de identiteit van de aanvrager, kan gevraagd worden dat de betrokken zich persoonlijk aanbieden in onze kantoren ter verificatie.

Door te werken met diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen wij de veiligheid en de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal verzekeren. Enkel personeelsleden die bij de verwerking betrokken zijn hebben exclusief toegang tot de persoonsgegevens. Al onze servers die voor de verwerking van de persoonsgegevens worden gebruikt bevinden zich in professioneel geëxploiteerde en beveiligde datacenters in België. De door ons verwerkte persoonsgegevens verlaten het grondgebied van de EU niet.

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Medewerkers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid. Om de veiligheid en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te verzekeren werden volgende maatregelen genomen:

 • Enkel geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonsgegevens;
 • Enkel diegenen die persoonsgegevens verwerken hebben er toegang toe;
 • Logistieke beveiliging en beveiliging via informatica.
 • Gebruik van paswoorden
 • Firewalls
 • Gepaste technische en organisatorische maatregelen conform GDPR